Terminarz podatkowy – kalendarz przedsiębiorcy

Każdy podatnik zobowiązany jest do terminowej zapłaty zobowiązań podatkowych. Wielu początkującym przedsiębiorcom z trudem jednak przychodzi zapamiętanie, kiedy i którą należność należy uregulować. Konsekwencje opóźnień w płatnościach mogą być dotkliwe i skutkować naliczeniem odsetek za zwłokę. Spóźniona zapłata rozdzielona zostanie proporcjonalnie: na podatek oraz odsetki. W praktyce oznacza to, że kwota to wpłaty po terminie powinna być odpowiednio większa. Aby uniknąć konieczności zapłaty odsetek, należy ściśle przestrzegać kalendarza przedsiębiorcy.

Kalendarz przedsiębiorcy

  • Podatki

Terminy zapłaty podatków są określone z góry i każda osoba zobowiązana do zapłaty, musi ich przestrzegać. Wynika to z przepisów prawa. Więcej informacji na temat terminów zapłaty podatków znaleźć można na blogu: inewi.pl

  • Składki ZUS

To pierwsza składka, z którą spotyka się osoba zaczynająca działalność gospodarczą. Osoba samozatrudniona płaci ją do 10 dnia każdego miesiąca. Jeżeli przedsiębiorca zatrudnia pracowników, wówczas odprowadza za nich ZUS do 15 dnia każdego miesiąca. Składki ZUS płaci się za miesiąc poprzedni, a więc w styczniu reguluje się opłaty za grudzień. Niezapłacenie składki w terminie skutkuje m.in. brakiem ubezpieczenia zdrowotnego.

  • Podatek VAT

Do 25 każdego miesiąca przedsiębiorcy składają deklarację VAT i regulują wynikającą z niej należność. I w tym wypadku płacą z dołu, a więc w miesiącu następującym po tym, którego dotyczy deklaracja. Mali podatnicy mają możliwość rozliczeń kwartalnych i obowiązują ich terminy: 25 kwietnia, 25 lipca, 25 października, 25 stycznia. Brak złożenia deklaracji w terminie może zostać potraktowane jako wykroczenie skarbowe i mieć poważne następstwa.

  • Podatek dochodowy

Zaliczki na podatek dochodowy odprowadza się do 20 każdego miesiąca, następującego po miesiącu osiągnięcia dochodu. Mali podatnicy rozliczają się kwartalnie, płacąc do 20 kwietnia, lipca, października i stycznia. Za pracowników zaliczki odprowadza płatnik, a więc pracodawca. Mimo to pracownik powinien orientować się zarówno w swoich obowiązkach podatkowych, jak i prawach pracownika.

  • Inne, ważne terminy podatkowe:

7 każdego miesiąca – rozliczenie osób będących na karcie podatkowej.

20 każdego miesiąca – zryczałtowany podatek od przychodów ewidencjonowanych

25 każdego miesiąca – rozliczenie w wersji elektronicznej VAT UE

25 każdego miesiąca – obowiązek wysyłki JPK_VAT

Wskazane w artykule daty są ostatecznym terminem zapłaty należności, dlatego lepiej uregulować ją przed jego upływem. Dzięki temu unika się odsetek i ewentualnych kłopotów.